I. Osiedle i teren działania
§ 1

1. Nazwa osiedla brzmi Osiedle Niepodległości.
2. Osiedle jest jednostką pomocniczą Gminy Łęczna.
3. Osiedle Niepodległości zajmuje obszar położony w granicach określonych w załączniku graficznym do Statutu i obejmuje mieszkańców zamieszkałych na tym terenie.

§ 2

Osiedle tworzy, łączy, znosi oraz ustala jego nazwę i granice Rada Miejska –po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy, w trybie określonym w Statucie Gminy.

§ 3

Osiedle działa zgodnie z postanowieniami obowiązujących aktów prawnych, a w szczególności:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142  poz.1591 z późniejszymi zmianami)
2) uchwały Rady Miejskiej w Łęcznej Nr XLV/362/2001 z 26 października 2001 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łęczna (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 26 poz. 690 z późniejszymi zmianami).
3) niniejszego Statutu

II. Organy Osiedla i zakres ich działania
§ 4

1. Organami Osiedla są:
1) Rada Osiedla.
2) Zarząd Osiedla.
2. Kadencja organów Osiedla trwa 4 lata od dnia wyborów.

§ 5

1. Rada Osiedla jest organem uchwałodawczym o liczbie członków ustalonej według art.17 ustawy o samorządzie gminnym, nie więcej jednak niż 21, wybieranym w trybie § 13 Statutu.
2. Zarząd Osiedla jest organem wykonawczym wybieranym przez Radę Osiedla w trybie określonym w § 10 Statutu. Na czele Zarządu stoi Przewodniczący.
3. Zarząd Osiedla jest odpowiedzialny przed Radą Osiedla i może być przez tę Radę odwołany przed upływem kadencji w trybie określonym w § 10 ust. 6 niniejszego Statutu.
4. Rada Osiedla i Zarząd Osiedla podejmują rozstrzygnięcia w formie uchwał, w drodze głosowania.
5. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, chyba że inny tryb przewiduje przepis szczególny.
6. Organy Osiedla mogą postanowić o przeprowadzeniu głosowania tajnego.

§ 6

1. Posiedzenia Rady Osiedla są jawne.
2. O wyłączeniu jawności decyduje Przewodniczący obrad stosownie do obowiązującego, w tym zakresie prawa.

§ 7

Do zadań Rady Osiedla należy w szczególności:
1) wybór i odwołanie Zarządu Osiedla i Przewodniczącego Zarządu,
2) inicjowanie wspólnych przedsięwzięć na rzecz społeczności Osiedla,
3) decydowanie o sposobie wydatkowania środków finansowych,
4) wypowiadanie się w sprawach działalności gminnych jednostek organizacyjnych,
5) opiniowanie kolejności budowy obiektów użyteczności publicznej i zgłaszanie potrzeb, w tym zakresie do Rady Miejskiej,
6) podejmowanie uchwał w sprawach przekazanych jej do rozstrzygnięcia przez Radę Miejską,
7) występowanie do Rady Miejskiej we wszystkich sprawach dotyczących społeczności Osiedla,
8) kierowanie zastrzeżeń do Rady Miejskiej w sprawach dotyczących Osiedla rozstrzyganych przez Burmistrza,
9) wyrażanie opinii we wszystkich sprawach dotyczących Osiedla podejmowanych przez Radę Miejską i Burmistrza, a w szczególności:
1/ zmiany granic i nazwy Osiedla oraz nazw ulic,
2/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiany,
3)/ aktów prawa miejscowego dotyczących Osiedla,
10) uchwalanie najpóźniej do 20 września każdego roku wniosków w celu rozpatrzenia ich przez Radę Miejską i uwzględnienia w budżecie Gminy następnego roku,
11) podejmowanie uchwał w sprawie gospodarowania mieniem komunalnym przekazanym Osiedlu w zarząd, w tym również środkami pieniężnymi przyznanymi z budżetu Gminy,
12) dokonywanie rocznej oceny działalności Zarządu Osiedla.

§ 8

1. Rada Osiedla obraduje na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.
2. Posiedzenia Rady Osiedla zwoływane są przez Zarząd Osiedla.
3. Posiedzenie Rady Osiedla może być zwoływane przez Burmistrza Miasta, z własnej inicjatywy lub na wniosek 1/4 ustawowego składu Rady Osiedla.
4. Posiedzenie Rady Osiedla powinno być zwołane najpóźniej w terminie 7 dni od daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w ust. 3.

§ 9

Rada osiedla może obradować i podejmować uchwały przy obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady.

§ 10

1. Zarząd Osiedla jest organem wykonawczym Osiedla liczącym od 3 do 5 osób, w tym Przewodniczący Zarządu, który kieruje jego pracami.
2. Zarząd Osiedla wybierany jest przez Radę Osiedla w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady Osiedla.
3. Rada Osiedla w pierwszej kolejności wybiera Przewodniczącego Zarządu Osiedla w trybie określonym w ust.2.
4. Po wyborze Przewodniczącego Zarządu Osiedla, na jego wniosek, Rada Osiedla wybiera pozostałych członków Zarządu Osiedla.
5. Zarząd pełni swoje funkcje nieodpłatnie. Rada Miejska może ustanowić odrębną uchwałą zasady, na których Przewodniczącemu Zarządu i jego członkom przysługuje dieta lub zwrot kosztów podróży służbowej.
6. Rada Osiedla może odwołać Zarząd Osiedla przed upływem kadencji w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów.
7. Odwołanie Przewodniczącego Zarządu jest równoznaczne z odwołaniem całego Zarządu.
8. Rada Osiedla może odwołać poszczególnych członków Zarządu. W tej sytuacji Rada winna uzupełnić skład Zarządu na wniosek jego Przewodniczącego złożony najpóźniej do dnia zwołania następnego posiedzenia Rady Osiedla.

§ 11

Do zadań Zarządu Osiedla należy:
1) przygotowanie i zwoływanie posiedzeń Rady Osiedla,
2) przygotowanie na posiedzenia Rady Osiedla projektów, rozstrzygnięć i opinii w sprawach należących do kompetencji Osiedla,
3) wykonywanie uchwał Rady Osiedla,
4) gospodarowanie mieniem przekazanym w zarząd,
5) występowanie z wnioskami do placówek handlowo-usługowych i Spółdzielni Mieszkaniowych działających na terenie Osiedla w sprawach bieżącej działalności, a w szczególności:
a) kulturalno – oświatowych,
b) estetyki i czystości,
c) bezpieczeństwa publicznego,
d) zagospodarowania terenu,
6) organizowanie spotkań z radnymi, komisjami Rady Miejskiej,
7) zwoływanie sprawozdawczego posiedzenia Rady Osiedla w ciągu miesiąca od zakończenia roku,
8) informowanie mieszkańców Osiedla, w sposób zwyczajowo przyjęty o wszystkich sprawach istotnych dla Gminy i Osiedla.

§ 12

1. Do zadań Przewodniczącego Zarządu Osiedla należy:
1) reprezentowanie na zewnątrz mieszkańców Osiedla (Rady i Zarządu),
2) przewodniczenie posiedzeniom Rady Osiedla,
3) zwoływanie i przygotowywanie posiedzeń oraz kierowanie pracami Zarządu Osiedla,
4) opiniowanie wniosków w sprawach, w których wymagana jest opinia jednostek pomocniczych,
5) uczestniczenie w sesjach Rady Miejskiej na warunkach określonych w Statucie Gminy.
2. Przewodniczący Zarządu Osiedla korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

III. Zasady wyborcze
§ 13

Rada Osiedla wybierana jest w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów – mieszkańców Osiedla – przez jego stałych mieszkańców posiadających czynne prawo wyborcze.

§ 14

1. Zebranie mieszkańców Osiedla, na którym ma być dokonany wybór członków Rady Osiedla zwołuje i prowadzi do czasu wyboru Zarządu Osiedla Przewodniczący Zarządu poprzedniej kadencji.
2. Zebranie wyborcze powinno odbyć się w terminie miesięcznym od zakończenia kadencji.
3. W przypadku nie zwołania Zebrania w terminie określonym w ust.2 Zebranie zwołuje Burmistrz Miasta, a prowadzi osoba przez niego wyznaczona.

§ 15

1. Dla dokonania wyboru Rady Osiedla niezbędny jest udział w Zebraniu co najmniej 200 uprawnionych do głosowania mieszkańców Osiedla.
2. W przypadku braku quorum, o którym mowa w ust.1 wyboru dokonuje się w drugim terminie przy obecności co najmniej 30 osób uprawnionych do głosowania.
3. O terminie i miejscu posiedzenia powiadamia Przewodniczący Zarządu Osiedla najpóźniej na 10 dni przed terminem posiedzenia w sposób zwyczajowo przyjęty tj. przez rozplakatowanie ogłoszeń w miejscach publicznych.

§ 16

1. Wybory przeprowadza komisja wyborcza wyłoniona spośród uprawnionych do głosowania uczestników Zebrania w liczbie co najmniej 3 osób.
2. Członkiem komisji wyborczej nie może być osoba kandydująca do organów Osiedla.
3. Do zadań komisji wyborczej należy:
a) rejestracja zgłoszeń kandydatów,
b) przygotowanie oraz przeprowadzenie tajnego głosowania,
c) sporządzenie protokołu o wynikach wyborów, który podpisują wszyscy członkowie komisji oraz Przewodniczący Zebrania.
4. Protokół wraz z kartami do głosowania powinien być niezwłocznie przekazany do Burmistrza Miasta.

§ 17

Członkiem Rady Osiedla może być każdy mieszkaniec Osiedla posiadający czynne prawo wyborcze.

§ 18

1. Członkiem Rady Osiedla zostaje wybrany kandydat, który uzyskał największą liczbę ważnie oddanych głosów.
2. Jeżeli kilku kandydatów uzyska równą liczbę głosów, wybory należy powtórzyć przy zachowaniu zasad określonych w ust.1, przy czym w wyborach kandydują tylko te osoby, które uzyskały tę samą liczbę głosów.

§ 19

W przypadku zwolnienia funkcji członka Rady Osiedlowej, uzupełnia się skład Rady o osobę, która w wyborach uzyskała kolejną największą liczbę głosów, a w przypadku braku takiej osoby Zebranie mieszkańców stwierdza wakat i przeprowadza wybory uzupełniające.

IV. Gospodarka finansowa Osiedla.
§ 20

Środki finansowe Osiedla stanowią:
1) fundusze wydzielane w budżecie gminy,
2 ) przychody własne, w tym z mienia komunalnego,
3) nadwyżka przychodów nad rozchodami z lat poprzednich,
4) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunku bankowym Osiedla,
5) dobrowolne wpłaty i darowizny.

§ 21

Osiedle prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy według zasad określonych w załączniku Nr 5 do Statutu Gminy.

§ 22

1. Gospodarkę finansową Osiedla prowadzi Zarząd Osiedla.
2. Zarząd Osiedla raz w roku składa sprawozdanie Radzie Osiedla z wykonania wydatków finansowych.
3. W celu kontroli gospodarki finansowej Osiedla, Rada Osiedla może powołać komisję rewizyjną.
4. Nadzór nad gospodarką finansową Osiedla sprawuje Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej.

V. Postanowienia końcowe
§ 23

Nadzór nad działalnością organów Osiedla sprawuje Rada Miejska.

§ 24

Zmiana Statutu może nastąpić w trybie obowiązującym dla jego uchwalenia.

Granice osiedla